AKREDITOVANI SEMINARI

 

1) Br. 313 INTERAKTIVNA TABLA I RAZVOJ DIGITALNIH VEŠTINA
(k2, p1, 1 dan, 8 bodova)

Opšti ciljevi:
Podrška razvoju digitalnih kompetencija nastavnika i ucenika u procesu osavremenjivanja obrazovno-vaspitnog procesa primenom interaktivne table kao didaktickog sredstva.

Specificni ciljevi:
Inoviranje i osavremenjavanje nastave uz upotrebu interaktivnih tabli. Jacanje digitalnih kompetencija nastavnika i ucenika za podešavanje i upotrebu interaktivne table kao i odgovarajuceg softvera. Upoznavanje nastavnika sa mogucnostima individualizacije i diferencijacije nastave primenom razlicitih metoda i oblika rada uz primenu interaktivne table. Motivacija nastavnika za korišcenje savremenih obrazovnih tehnologija u nastavi.

Teme programa:
1. dan 1. Upoznavanje sa mogucnostima za primenu interaktivne table u nastavi 2. Uspostavljanje sistema interaktivne table 3. Podešavanje osetljivosti na dodir Pauza 4. Rad sa softverom interaktivne table Pauza 5. Rad sa softverom iz operativnog sistema 6. Rad sa interaktivnim aplikativnim softverima Pauza 7. Izrada predloga pripreme za primenu interaktivne table na casu

Broj ucesnika:
30

Trajanje programa:
dana: 1
bodova: 8

2) Br. 321 MULTIMEDIJA KAO POKRETAC AKTIVNOG UCENjA (onlajn)
(k2, p1, 5 nedelja, 40 bodova)

Opšti ciljevi:
Podizanje strucnih i digitalnih kompetencija nastavnika i ucenika u procesu poucavanja i ucenja, podizanje kvaliteta nastave uz primenu multimedijalnih sredstava, aktivizacija ucenika uz promenjenu ulogu nastavnika.

Specificni ciljevi:
Osposobljavanje ucesnika za korišcenje multimedijalnih alata namenjenih za pripremu nastavnih jedinica koje ce dovesti do aktivnog ucešca ucenika u vaspitno-obrazovnom procesu, za strucnu analizu metodicki oblikovanog casa aktivne nastave uz primenu multimedij, za analizu obrazovnog softvera i sticanje uvida o tome šta cini kvalitetan obrazovni softver.

Teme programa:
1. nedeljaAnaliza obrazovnog softveraAktivno ucenje i multimedija-primer casa sa primenom multimedijeKreiranje i dizajn prezentacije2. nedeljaRad sa objektimaVizuelni efekti i animacija3. nedeljaIzrada audio knjige4. nedeljaIzrada video razglednice5. nedeljaZavršni radZavršni susret

Broj ucesnika:
30

Trajanje programa:
nedelja: 5
bodova: 40

3) Br. 335 INTERNET I MI U SIGURNOJ MREŽI (onlajn)
(k4, p1, 5 nedelja, 40 bodova)

Opšti ciljevi:
Opšti cilj je razvoj strucnih i etickih znanja kod nastavnika i ucenika o internetu, prednostima i nedostacima za korišcenje u obrazovanju, za komunikaciju i saradnju, o kompjuterskoj etici, nacinima zloupotrebe i sigurnih ponašanja u cilju zaštite ucenika.

Specificni ciljevi:
Upoznati prosvetne radnike sa razvojem interneta i mogucnostima elektronskog ucenja, njegovim prednostima i nedostacima; upoznati ih sa mogucnošcu pronalaženja i korišcenja znanja preko interneta kao i o nacinima komunikacije i saradnje preko interneta; sticanje uvida o pitanjima kompjuterske etike; prepoznavanje rizicnih situacija i ponašanja na internetu; sticanje uvida o širini i obimu problema koje predstavlja elektronsko nasilje, njegovim pojavnim oblicima i nacinima da se ono predupredi i izbegnu opasne posledice po ucenike; priprema predavanja za ucenike, roditelje i kolege o prednostima koje nudi internet i opasnostima koje vrebaju kao i o sigurnim nacinima ponašanja na internetu.

Teme programa:
1. nedeljaRazvoj Interneta, ucenje na daljinu i e-ucenje2. nedeljaNacini komunikacije i saradnje na Internetu3. nedeljaElektronsko nasilje4. nedeljaPriprema za realizaciju predavanja i ostalih aktivnosti u školi5. nedeljaPisanje izveštajaZavršni susret

Broj ucesnika:
30

Trajanje programa:
nedelja: 5
bodova: 40

4) Br. 486 METODE NASTAVE I UCENjA
(k2, p3, 1 dan, 8 bodova)

Opšti ciljevi:
Jacanje strucnih kompetencija nastavnika u poucavanju i povecanje kvaliteta nastave orjentisane na ciljeve i ishode kroz rad sa razlicitim metodama nastave i nastavnim sistemima kao i motivacija ucenika za ucenje uz upoznavanje tehnika ucenja.

Specificni ciljevi:
Sistematizacija znanja o nastavnim metodama, oblicima i sredstvima za rad sa ucenicima. Upoznavanje nastavnika sa karakteristikama tradicionalnog i savremenih nastavnih sistema. Povecanje kvaliteta nastave kroz upoznavanje sa razlicitim metodama nastave orjentisanim na ishode i nacinima njihove primene. Motivacija nastavnika i ucenika u procesu ucenja za stvaranje pozitivne pedagoške klime. Usvajanje i primena modela aktivne nastave. Osposobljavanje nastavnika da nauce ucenike da uce kroz poznavanje ucenika sa razlicitim tehnikama ucenja.Teme programa:
1. dan1. Nastavne metode, oblici, sredstvaPauza2. Savremeni nastavni sistemi i metode nastavePauza3. Motivacija za ucenje-primeri dobre prakse4. Pedagoška klima. Komunikacijske veštine. Pedagoške situacije.Pauza5. Ucenje ucenja

Broj ucesnika:
30

Trajanje programa:
dana: 1
bodova: 8

5) Br. 560 PROJEKTNA NASTAVA - VIŠE OD UCIONICE
(k2, p3, 1 dan, 8 bodova)

Opšti ciljevi:
Razvijanje kompetencija nastavnika u kreiranju podsticajnog radnog okruženja u kojem ucenici kroz medupredmetni pristup sticu znanja i veštine.

Specificni ciljevi:
Unapredivanje znanja nastavnika o projektnoj nastavi usmerenoj ka ishodima i postignucima ucenika Jacanje kompetencije nastavnika u primeni medupredmetnog pristupa i korelacije u procesu poducavanja i ucenja Uocavanje važnosti primene projektne nastave u podsticanju motivacije ucenika i nastavnika kao i ostvarivanju vaspitne uloge škole Osposobljavanje nastavnika za primenu inovativnog pristupa u radu sa podacima primenom IKT alata koji doprinose razvoju digitalnih kompetencija kod ucenika Ovladavanje znanjima za bezbedno i pouzdano pretraživanje Interneta Ovladavanje tehnikama vrednovanja projektnog zadatka Osposobljavanje nastavnika za izradu liste kriterijuma za vršnjacko ocenjivanje, samoocenjivanje i nastavnikovo ocenjivanje

Teme programa:
1. danProjektno ucenje i nastavaPauzaUcenje u projektnoj nastavi Pauza Planiranje i realizacija projekta (razrada projekta po fazama)PauzaMesto IKT-a u projektnoj nastaviPauzaOcenjivanje u projektnoj nastaviPauzaVrednosti projektne nastave

Broj ucesnika:
30

Trajanje programa:
dana: 1
bodova: 8

 

 

Više detalja o pojedinacnim programima možete pronaci u Katalogu Zavoda za unapredivanje obrazovanja i vaspitanja: http://www.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all

Za sve dodatne informacije: azo-seminar@live.com / +381 64 021 021 2