Seminar "IKT u nastavi", 30 bodova

Napomena: Ovaj seminar nema akreditaciju kod ZUOV-a za školsku 2017/18. godinu. Možete ga pohađati kao kurs za neformalno stručno usavršavanje.

Trajanje i dinamika seminara "IKT u nastavi"

Kurs počinje sa radom po izboru polaznika. U prijavi navedite datum kada želite da počnete sa radom.

Seminar traje 4 nedelje i vredi 30 bodova.

Odvija na Internetu, na Moodle sistemu, preko portala: http://www.azomjns.com/moodle/

Rad na seminaru podrazumeva nastavnikov rad na pripremi materijala za kurs za učenike u ponuđenim veb alatima, a zatim rad na realizaciji kursa sa učenicima.

 

Cilj seminara "IKT u nastavi" i ciljna grupa

Cilj seminara je razvoj profesionalnih znanja kod prosvetnih radnika, podizanje motivacije i stručno osposobljavanje da koriste mogućnosti savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u vaspitno-obrazovnom procesu. Kroz grupni rad i vršnjačko učenje, približiti zaposlenima u obrazovanju mogućnosti IK tehnologije, omogućiti kreiranje i korišćenje gotovih audio-vizuelnih materijala u nastavi, sagledati i realno evaluirati nastavu posle primene nove obrazovne tehnologije, omogućiti razmenu iskustava iz učionice sa kolegama iz struke.

Ciljna grupa ovog programa su nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave-osnovna škola, profesori predmetne nastave-gimanzija, profesori predmetne nastave-srednja stručna škola, nastavnici praktične nastave-srednja stručna škola, nastavnici/profesori u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, stručni saradnici, direktori i pomoćnici direktora.

Seminar se u celini odvija preko Interneta, na LCMS-u Moodle. Svaki učesnik će pripremiti po jedan nastavni materijal za učenike. Više učesnika je organizovano u grupe koje će zajedno pripremiti kurs za učenike. Moderatori seminara će pripremljene materijale postaviti na kurs.

 

 

Aktivnosti učesnika seminara "IKT u nastavi"

Aktivnosti učesnika seminara su: odabir teme za rad, čitanje postavljenih materijala, pretraživanje Interneta, postavljanje komentara, učestvovanje u diskusiji, priprema multimedijalnih materijala za časove, postavljanje kursa, realizacija časova, diskusija sa drugim učesnicima i razmena iskustava, evaluacija seminara.

ISHODI seminara "IKT u nastavi"

Nakon završenog seminara svaki učesnik će steći saznanja, veštine i sposobnosti da:

-zna i razlikuje osnovne pojmove iz oblasti IK tehnologija;

-radi na online sistemu za elektronsko učenje kao što je Moodle;

-kreira multimedijalne materijale preko softvera koji se nalaze na Internetu (Cloud Computing);

-uspešno koristi rečnik i forume za sticanje znanja i razmenu iskustava sa ostalim učesnicima seminara;

-ume da realizuje sa učenicima online nastavu, tj nastavu na daljinu;

-radi po novom nastavnom metodu "obrnute učionice" (Flipped Classroom);

-koristi pričaonice, odnosno prostore predviđene za chat, tj ćaskanje sa drugima;

-uspešno učestvuje na vebinaru, odnosno na veb konferenciji;

-stekne uvid u mesto i značaj koje IKT može da ima i već ima ukoliko se primeni u nastavi;

-kvalitetno evaluira svoj rad i rad svojih učenika kod učenja na daljinu, u ovom slučaju online učenja. 

 

Uslovi za dobijanje potvrde sa seminara "IKT u nastavi"

Navedene aktivnosti (test, zadaci, realizacija kursa i forumi) se ocenjuju određenim brojem poena, naznačenim u uputstvu za rad na temi i u okviru svakog zadatka.

Ukupan broj poena koji se može osvojiti na celom seminaru je 400, za svaku temu po 100 poena.

Za dobijanje potvrde o savladanom programu potrebno je postići najmanje 80% od ukupnog broja poena.
 

Nakon uspešno završenog seminara dobija se potvrda o preduzetom, neformalnom stručnom usavršavanju i glasi na 30 radnih sati.
Potvrda se izdaje kao dokaz o stručnom usavršavanju koje je zaposleni/a u obrazovanju preduzeo/la u skladu sa ličnim planom profesionalnog razvoja.

 

Cena seminara "IKT u nastavi" i podaci o uplati

CENA: 2000 din

Podaci za uplatu:

Primalac uplate: Agencija za obrazovanje "Marina i Jovan", Beograd
Svrha uplate: Seminar IKT u nastavi
Iznos za uplatu: 2000 dinara
Poziv na broj: datum početka kursa
Tekući računi: 205-0000000233767-97 , Komercijalna banka AD Beograd


Za sve nejasnoće i nedoumice možete se obratiti na mejlove: azo-seminar@live.com.

Dobro došli!