Seminar "Alati za e-učionicu", 30 bodova

Nova grupa počinje sa radom po izboru polaznika.

Trajanje i dinamika rada na seminaru "Alati za e-učionicu"

Predviđeno efektivno angažovanje u toku jedne nedelje je 6 školskih časova. Svaki čas se vrednuje kao 1 bod. Ukupno 30 bodova.

Seminar se odvija na Internetu, na Moodle sistemu, preko portala: http://www.azomjns.com/moodle/

Nakon uspešno završenog seminara dobija se potvrda o preduzetom, neformalnom stručnom usavršavanju i glasi na 30 radnih sati.
Potvrda se izdaje kao dokaz o stručnom usavršavanju koje je zaposleni/a u obrazovanju preduzeo/la u skladu sa ličnim planom profesionalnog razvoja.

 

Cilj seminara "Alati za e-učionicu"i ciljna grupa

Seminar ima za cilj upoznavanje i praktičan rad sa programima i alatima za pripremu različitih vrsta materijala za učenje (tekstualnih, audio, video, multimedijalnih), da bi u nastavnom procesu mogli da se uvaže različiti stilovi učenja i individualnost kod učenika.

Teži se upoznavanju sa alatima za komunikaciju sa učenicima, kroz različite vežbe, kao i stvaranju boljeg uvida u sopstvenu, nastavnu efikasnost.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

 

Sadržaji seminara "Alati za e-učionicu"

•Teorijske osnove e-učenja.
•Obrada digitalnih slika.

•Izrada pripreme za čas u elektronskom obliku.
•Rad sa mapom uma.

•Izrada multimedijalne prezentacije za učenike.
•Izrada testa za proveru znanja.

•Izrada video tutorijala i postavljanje na Internet.
•Alati za komunikaciju sa učenicima.

•Izrada audio tutorijala.
•Rad sa pdf dokumentima.
•Završni test.

 

Aktivnosti učesnika na seminaru "Alati za e-učionicu"

Aktivnosti učesnika seminara su: čitanje postavljenih materijala, pretraživanje Interneta, postavljanje komentara, učestvovanje u diskusiji, izrada praktičnih radova i testova znanja.
Sve aktivnosti na seminaru su usmerene ka kreiranju materijala za učenje, na slobodno odabranu temu, u tekstualnom, slikovnom, audio, video ili multimedijalnom obliku, koji dozvoljavaju učenicima da biraju materijal prema svom stilu učenja.
Učesnici seminara treba da upoznaju alate i tehnologije za e-učenje kroz praktičan rad. Treba da nauče da kreiraju različite vrste nastavnih materijala, da upoznaju alate za komunikaciju sa učenicima i da se kroz različite vežbe nađu i u ulozi nastavnika i u ulozi učenika.

 

Uslovi za dobijanje potvrde sa seminara "Alati za e-učionicu"

Navedene aktivnosti (testovi, vežbe i zadaci) se ocenjuju određenim brojem poena, naznačenim uz vežbe i zadatke.

Za dobijanje potvrde o savladanom programu potrebno je: postići 80% od ukupnog broja poena.

Potvrde će nakon završetka seminara biti poslata poštom.

 

Cena seminara "Alati za e-učionicu" i podaci o uplati

CENA: 2000 din

Podaci za uplatu:

Primalac uplate: Agencija za obrazovanje "Marina i Jovan", Beograd
Svrha uplate: Seminar Alati za e-učionicu
Iznos za uplatu: 2000 dinara
Poziv na broj: datum početka seminara
Tekući računi: 205-0000000233767-97 , Komercijalna banka AD Beograd


Za sve nejasnoće i nedoumice možete se obratiti na mejlove: azo-seminar@live.com.

Dobro došli!