Seminar "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja", 30 bodova

Napomena: Ovaj seminar nema akreditaciju kod ZUOV-a za školsku 2017/18. godinu. Možete ga pohađati kao kurs za neformalno stručno usavršavanje.

Kurs počinje sa radom po izboru polaznika. U prijavi navedite datum kada želite da počnete sa radom. Seminar se odvija u dva modula.

Trajanje i dinamika seminara "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja"

Predviđeno vreme rada na svakom modulu je četiri nedelje. Novi modul počinje svakog ponedeljka ili na zahtev učesnika. Učesnik bira koji modula će pohađati.

Seminar se odvija na Moodle sistemu, preko portala: http://www.azomjns.com/moodle/

 

Cilj seminara "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja" i ciljna grupa

Cilj seminara je podizanje stručnih kompetencija nastavnika i učenika u procesu podučavanja i učenja. Podizanje kvaliteta nastave uz primenu multimedijalnih sredstava što treba da dovede do aktivnijeg učešća učenika u vaspitno-obrazovnom procesu. Veliki problem u nastavi je pasivna pozicija učenika u školi a veliki izazov je to promeniti i staviti učenika u aktivnu poziciju. Multimedija kao alat ima tu snagu samo je treba dobro osmisliti i upotrebiti na pravi način. Naravno prvo treba ovladati alatima za rad sa multimedijom. Zatim dobro koncipirati zadatke i materijale za učenike i nastavnike, a onda ih i produkovati.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

 

Sadržaji seminara "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja"

Upoznavanje polaznika sa alatima za kreiranje obrazovnog softvera i drugog obrazovnog materijala:

Modul 1 razrađuju teme aktivnog učenja i multimedije i zatim veštine izrade prezentacije u programu Power Point (šta je Power Point, kreiranje i dizajn prezentacije, hiperlink, rad sa objektima, vizuelni efekti i animacija, štampanje, priprema za CD i čas).

Modul 2 razrađuju teme obrazovnog softvera i multimedije, a zatim izradu audio knjige, video priče, rad sa videom u Power Point-u, planom primene obrazovnog softvera na času, postavljanjem prezentacije na Internet.

 

Aktivnosti učesnika na seminaru "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja"

Sve aktivnosti na seminaru su usmerene ka kreiranju multimedijalne prezentacije i multimedijalnih materijala. Prezentacija i materijali mogu biti namenjeni nastavniku (kao podrška predavanju) ili učeniku (kao materijal za učenje). Temu prezentacije i materijala svaki učesnik bira iz svog nastavnog predmeta ili oblasti interesovanja.

 

Uslovi za dobijanje potvrde sa seminara "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja"

Navedene aktivnosti (testovi, vežbe i zadaci) se ocenjuju određenim brojem poena, naznačenim uz vežbe i zadatke.
Ukupan broj poena koji se može osvojiti je 250 po modulu.

Za dobijanje potvrde o savladanom programu potrebno je: postići 80% poena.

 

Cena seminara "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja" i podaci o uplati

CENA: 2000 din po modulu

Podaci za uplatu:

Primalac uplate: Agencija za obrazovanje "Marina i Jovan", Beograd
Svrha uplate: Seminar Multimedija - Modul 1 ili Modul 2
Iznos za uplatu: 2000 dinara po modulu
Poziv na broj: datum početka seminara
Tekući računi: 205-0000000233767-97 , Komercijalna banka AD Beograd


Za sve nejasnoće i nedoumice možete se obratiti na mejlove: azo-seminar@live.com.

Dobro došli!